Missie & visie

Waarom doen wij wat wij doen

(Aan)bidding:

 • Wij geloven dat onze hartsrelatie met God de hoogste prioriteit is en dit komt tot uitdrukking in de manier hoe we Hem aanbidden en leven. Iedereen mag God aanbidden met zijn eigen liefdestaal. (Mat. 22:37-40 [1])
 • Mensen bij het vaderhart van God brengen, zodat ze zijn liefde en heiligheid kunnen ervaren.
 • De Heilige Geest heeft in de gemeente de vrijheid om ons te leiden en in ons midden te werken door middel van tekenen, wonderen en profetieën.
 • In onze gemeente is er veel ruimte voor  de Heilige geest.
 • De gemeente is een plaats waar we elkaar en anderen bemoedigen met gebed.

Bouwen:

 • Wij geloven in het belang van training en onderwijs voor ontwikkeling in roeping en leiderschap en we brengen dit ook in de praktijk. (2 Tim 3:16,17 [2] & Ef. 4:12 [3])
 • Alles wat we ervaren, leren en ontvangen hebben van onze Vader, is bedoeld om door te geven aan anderen en om te inspireren.
 • Wij geloven in het belang van gezonde families en het verbinden van generaties.
 • Het creëren van relaties: van liefde, openheid, acceptatie en zorg voor elkaar.
 • De gemeente is een plek waar je je thuis mag voelen, waar je jezelf mag zijn en waar je tot rust/herstel kan komen.
 • De gemeente wordt ervaren als een warm thuis. We zien graag dat iedereen participeert in het gemeenteleven, op de manier die bij hem past. (1 Kor 12 [4])

Bewegen:

 • De liefde van Christus in ons hart brengt ons in beweging. (Joh. 15:13 [5] & Jes. 61:1-2 [6])
 • Onze opdracht?
  • Wij geloven in andere bedieningen en samen te werken met andere gemeenten om Zijn koninkrijk uit te bouwen, zowel lokaal als mondiaal - (Mat. 28:19, 20 [7])
  • Het vervullen van de Grote Opdracht: Ga heen en verkondig het Evangelie en maak volkeren tot mijn discipelen
Jezus antwoordde: ‘De eerste en belangrijkste regel is deze: "De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel, en met je hele verstand." Maar de tweede regel is net zo belangrijk: "Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf." Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken.’
 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd
Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen.
Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: 'Vervloekt is Jezus,' en niemand kan ooit zeggen: 'Jezus is de Heer,' behalve door toedoen van de heilige Geest.
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil.
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: 'Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen: 'Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,' hoort het er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 'Ik heb je niet nodig,' en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Is iedereen soms een apostel? Of een profeet? Is iedereen een leraar? Kan iedereen wonderen verrichten? Of kan iedereen genezen? Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen?
Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten
Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'
Close